Evidentiranje nepremičnin

Evidentiranje nepremičnin obsega postopke za vpis posamezne nepremičnine (zemljišče, stavba), v uradne prostorske evidence nepremičnin, kot so zemljiški kataster, kataster stavb, register nepremičnin, itd.

Pravne storitve

Pravni posli z nepremičninami (prodaja, menjava, ustanovitev služnosti, ipd.) zahtevajo znanje in natančnost. Vsakega primera se lotimo celostno in predlagamo optimalno rešitev.

Svetujemo, pripravimo pogodbe in vso potrebno dokumentacijo, zastopamo v upravnih postopkih in uredimo vpis v zemljiško knjigo.

Inženirska geodezija

Podlaga vsakega projekta za gradnjo je geodetski načrt, pred pričetkom gradnje pa je potrebno izvesti zakoličbo objekta.

Pri zahtevnejših objektih se pogosto zahteva geodetska spremljava gradbišča, pri zemeljskih delih pa izračun volumnov izkopanega oz. nasutega materiala.

Etažna lastnina

Za vzpostavitev etažne lastnine izvedemo geodetski in pravni postopek. Najprej uredimo vpis stavbe v kataster stavb in v stavbi določimo posamezne in skupne dele. Nato pripravimo akt oz. sporazum o vzpostavitvi etažne lastnine in pogodbo o medsebojnih razmerjih med lastniki.